Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

faírguni

faírguni n.st.n.(ja) mountain, mountain range.