Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

galeikan

galeikan v.t.w3. to please, to make happy. [Pgmc ga+leikan]