Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

leiks

leiks adj.(a) like, alike, similar. [Pgmc līkaz < IE leigos]

Weak Declension:

 Singular NominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
leika
leikins
leikin
leikan
Feminine
leikōleikōnsleikōnleikōn
 Neuterleikōleikinsleikin
leikō
 Plural Masculineleikans
leikanēleikam
leikans
 Feminineleikōnsleikōnōleikōmleikōns
 Neuterleikōnaleikanēleikam
leikōna

Strong Declension:

 Singular NominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
leiks
leikis
leikamma
leikana
Feminine
leika
leikaizōsleikaileika
 Neuterleik(ata)
leikisleikamma
leik(ata)
 Plural Masculineleikai
leikaizēleikaim
leikans
 Feminineleikōsleikaizōleikaimleikōs
 Neuterleikaleikaizēleikaim
leika