Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

seins

seins adj. his, her, its, their. Reflexive possessive pronoun used when the possessor is the subject of the sentence.  [Pgmc sīnaz < IE seinos]

Singular NominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
seins
seinisseinammaseinana
Feminine
seinaseinaizōsseinaiseina
Neuter
sein(ata)
seinis
seinamma
seinata
Plural  Masculine
seinaiseinaizēseinaimseinans
 Feminineseinōsseinaizōseinaim
seinōs
 Neuterseina
seinaizēseinaimseina